پروژه ویلایی با 200 متر بنا و 3 خواب هر 3 مستر و بام با نمایی مدرن و موقعیتی عالی. کارفرما: آقایان رضا و مصطفی دمرچلی